bip.gov.pl
A A A K

Statut PCKZ

Za??cznik do uchwa?y nr XL/238/2010 Rady Powiatu Ole?nickiego z dnia 21 czerwca 2010r.


STATUT

POWIATOWEGO CENTRUM

KSZTA?CENIA ZAWODOWEGO

w Ole?nicy

Rozdzia? I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego jest zespo?em publicznych placówek o?wiatowych dzia?aj?cym na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991r. o systemie o?wiaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
2) rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kszta?cenia ustawicznego, publicznych placówek kszta?cenia praktycznego oraz publicznych o?rodków dokszta?cania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2009 r. nr 99, poz. 828),
3) rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kszta?cenia ustawicznego, publicznego o?rodka dokszta?cania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kszta?cenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1226),
4) niniejszego statutu.
§ 2
W sk?ad Powiatowego Centrum Kszta?cenia Zawodowego wchodz?: Powiatowe Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Ole?nicy, zwane dalej PCKP, oraz O?rodek Dokszta?cania i Doskonalenia Zawodowego w Ole?nicy, zwany dalej ODiDZ.

§ 3
Ilekro? w statucie jest mowa o Centrum, nale?y przez to rozumie? Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego.

§ 4
1. Centrum jest jednostk? bud?etow? Powiatu Ole?nickiego.
2. Zasady gospodarki finansowej reguluj? odr?bne przepisy.

§ 5
Organem prowadz?cym Centrum jest Powiat Ole?nicki.

§ 6
Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Dolno?l?ski Kurator O?wiaty.

§ 7
Siedzib? Centrum jest Ole?nica, ul. Wojska Polskiego 67.

Rozdzia? II
CELE i ZADANIA CENTRUM

§ 8
Celem Centrum jest dokszta?canie m?odocianych pracowników, doskonalenie zawodowe osób doros?ych, oraz przygotowanie praktyczne m?odzie?y i doros?ych wynikaj?ce z programów nauczania zaj?? praktycznych na podstawie porozumie? zawartych ze szko?ami, a tak?e realizacja innych zada? zleconych przez szko?y, organ prowadz?cy i Powiatowy Urz?d Pracy, oraz inne organizacje i podmioty gospodarcze.
§ 9
1. Do zada? centrum nale?y w szczególno?ci:
1) prowadzenie zaj?? praktycznych dla uczniów szkó? prowadz?cych kszta?cenie zawodowe,
w zakresie ca?ego lub cz??ci programu nauczania dla danego zawodu;
2) wspó?praca z Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? i szko?ami w zakresie organizowania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i s?uchaczy szkó? zawodowych;
3) prowadzenie zaj?? edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów;
4) organizowanie dokszta?cania teoretycznego m?odocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu, wynikaj?cego z programu nauczania dla danego zawodu;
5) organizowanie dokszta?cania teoretycznego m?odocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i ucz?szczaj?cych do zasadniczych szkó? zawodowych – w zakresie przedmiotów zawodowych teoretycznych, je?eli szko?a nie ma mo?liwo?ci ich zrealizowania;
6) organizowanie i prowadzenie kszta?cenia ustawicznego umo?liwiaj?cego spe?nianie obowi?zku nauki;
7) realizowanie innych zada? edukacyjnych zleconych przez organ prowadz?cy oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególno?ci:
a) organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technik i technologii,
b) organizowania kursów dla osób doros?ych umo?liwiaj?cych uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,
c) doskonalenie zawodowe osób doros?ych w zakresie wynikaj?cym z potrzeb lokalnego rynku pracy,
d) organizowanie zaj?? uzupe?niaj?cych w zakresie praktycznej nauki zawodu dla m?odocianych pracowników,
e) organizowanie i prowadzenie kszta?cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
f) przygotowywanie oferty prowadzonego kszta?cenia ustawicznego dostosowanej do potrzeb rynku pracy.
2. Realizuj?c zadania dydaktyczne, wychowawcze i opieku?cze Centrum zapewnia:
1) wprowadzanie nowych form nauczania zgodnie z za?o?eniami reformy o?wiaty,
2) wprowadzanie i upowszechnianie nowatorskich rozwi?za? programowo-metodycznych i organizacyjnych w zakresie kszta?cenia zawodowego,
3) odpowiednie warunki nauki i pracy zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami w tym zakresie,
4) bezpiecze?stwo uczniów i s?uchaczy w czasie zaj?? i przerw,
5) dost?p do wyposa?enia dydaktycznego Centrum,
6) pomoc i doradztwo uczniom lub s?uchaczom maj?cym trudno?ci z opanowaniem wymaganych umiej?tno?ci,
7) dokonywanie ?wiadomego wyboru dalszego kierunku kszta?cenia i dalszej drogi zawodowej,
8) obj?cie szczególn? opiek? uczniów niepe?nosprawnych,
9) pomoc w organizowaniu noclegów uczniom i s?uchaczom spoza siedziby Centrum.

§ 10
1. Centrum organizuje kszta?cenie praktyczne w nast?puj?cych obszarach zawodowych:
1) mechaniczny,
2) drzewny.
2. Dyrektor Centrum mo?e wprowadzi? w porozumieniu z organem prowadz?cym nowe kierunki kszta?cenia i tworzy? w Centrum nowe pracownie.

§ 11
1. Zawody, w których centrum organizuje kszta?cenie praktyczne s? zgodne z przepisami
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
2. Cykl kszta?cenia w Centrum jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

Rozdzia? III
ORGANY CENTRUM

§ 12
Organami Centrum s?:
1) Dyrektor Centrum,
2) Rada Pedagogiczna PCKP
3) Rada Pedagogiczna ODiDZ

§ 13
1. Dzia?alno?ci? Centrum kieruje Dyrektor.
2. Na wniosek Dyrektora Centrum organ prowadz?cy mo?e wyrazi? zgod? na utworzenie innych stanowisk kierowniczych.

§ 14
Do zakresu uprawnie? i obowi?zków dyrektora Centrum nale?y:
1) organizowanie i nadzorowanie pracy jednostek organizacyjnych Centrum,
2) reprezentowanie Centrum na zewn?trz,
3) sprawowanie opieki nad uczniami i s?uchaczami,
4) dysponowanie ?rodkami okre?lonymi w planie finansowym Centrum oraz ponoszenie odpowiedzialno?ci za ich prawid?owe wykorzystanie,
5) wykonywanie uchwa? rady pedagogicznej,
6) wykonywanie funkcji kierownika zak?adu pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli i pracowników nie b?d?cych nauczycielami,
7) wprowadzenie zmian kierunków kszta?cenia za zgod? organu prowadz?cego,
8) wspó?praca z Powiatowym Urz?dem Pracy,
9) wykonywanie innych zada? wynikaj?cych z przepisów prawa,
10) sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

§ 15
1. Rady Pedagogiczne PCKP i ODiDZ s? kolegialnymi organami Centrum dzia?aj?cymi na podstawie ustalonych przez siebie regulaminów.
2. Przewodnicz?cym Rad Pedagogicznych jest Dyrektor Centrum.

§ 16
1. Do kompetencji stanowi?cych Rady Pedagogicznej PCKZ i ODiDZ nale?y odpowiednio:
1) zatwierdzenie planów pracy,
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów lub s?uchaczy,
3) podejmowanie uchwa? w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Rady Pedagogiczne opiniuj? w szczególno?ci:
1) organizacj? pracy Centrum,
2) projekt planu finansowego Centrum,
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznacze? i innych wyró?nie?,
4) propozycje Dyrektora Centrum w sprawach przydzia?u nauczycielom sta?ych prac
i zaj?? w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p?atnych zaj??.

3. Do innych kompetencji Rad Pedagogicznych nale?y równie?:
1) przygotowanie zmian statutu i ich uchwalanie, przy czym zmiany statutu nast?puj? na mocy uchwa? obu Rad Pedagogicznych PCKP i ODiDZ,
2) wyst?powanie o odwo?anie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Centrum.
3) opiniowanie propozycji Dyrektora dotycz?cych kandydatów do pe?nienia funkcji kierowniczych Centrum.


§ 17
W przypadku zaistnienia miedzy organami Centrum sytuacji konfliktowych lub spornych, Dyrektor Centrum przekazuje spraw? do organu prowadz?cego lub organu nadzoru pedagogicznego – stosownie do przedmiotu sporu celem jego rozstrzygni?cia.

Rozdzia? IV
SPRAWY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

§ 18
1. Centrum jest placówk? feryjn?.
2. W Centrum mog? by? tworzone pracownie, laboratoria, warsztaty, magazyny i inne komórki organizacyjne.
3. Podstawow? jednostk? organizacyjn? Centrum jest pracownia. Zakres dzia?ania pracowni odpowiada dzia?om okre?lonym programem nauczania zaj?? praktycznych.
4. Pracowni? kieruje i odpowiada za jej dzia?alno?? nauczyciel (opiekun pracowni).
5. Z pracowni i innych pomieszcze? dydaktycznych mog? korzysta? inni nauczyciele w celu realizacji wyznaczonych przez dyrektora zada? dydaktycznych. Zasady korzystania z pracowni i innych pomieszcze? dydaktycznych okre?la regulamin pracy Centrum oraz pracowniane regulaminy zachowania i pracy w poszczególnych pracowniach.

§ 19
Szczegó?ow? organizacj? zaj?? w danym roku szkolnym okre?la arkusz organizacji Centrum opracowany przez Dyrektora Centrum, z uwzgl?dnieniem szkolnych planów nauczania, do dnia 30 kwietnia ka?dego roku, zatwierdzony przez organ prowadz?cy.

§ 20
Podstawow? form? pracy dydaktycznej Centrum s? zaj?cia praktyczne prowadzone
w systemie pracowniano-laboratoryjnym. Podstawow? jednostk? organizacyjn? zaj?? praktycznych jest grupa z?o?ona z uczniów lub s?uchaczy realizuj?cych okre?lony program nauczania. Organizacj? zaj?? praktycznych okre?laj? odr?bne przepisy.

§ 21
Praktyczna nauka zawodu lub przysposobienia do pracy mo?e by? organizowane przez Centrum na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Centrum z podmiotem prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz?, np. zak?adem produkcyjnym.

§ 22
1. Dokszta?canie pracowników m?odocianych w Centrum odbywa si? w formie turnusów z wyj?tkiem § 23, prowadzonych przez ODiDZ.

2. Turnusy organizuje si? dla m?odocianych pracowników dokszta?caj?cych si? w zakresie tego samego zawodu albo w zakresie zawodów pokrewnych.

3. W szczególnych przypadkach turnusy mog? by? organizowane dla m?odocianych pracowników dokszta?caj?cych si? w zakresie ró?nych zawodów.

4. Dokszta?canie m?odocianych pracowników w formie turnusu realizuje si? w wymiarze odpowiednim do zakresu dokszta?cania, na które zosta? skierowany m?odociany, z uwzgl?dnieniem programu nauczania dla danego zawodu lub programu b?d?cego podstaw? przeprowadzania egzaminu na tytu? robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.
5. Liczba m?odocianych pracowników uczestnicz?cych w turnusie powinna wynosi? co najmniej 20.
6. Za zgod? organu prowadz?cego Centrum, liczba m?odocianych pracowników uczestnicz?cych w turnusie mo?e by? mniejsza ni? 20.
§ 23
1. W szczególnych przypadkach Dyrektor Centrum w porozumieniu z organem prowadz?cym mo?e zorganizowa? dokszta?canie m?odocianych w formie konsultacji indywidualnych.
2. Liczba godzin konsultacji, o których mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 20% ogólnej liczby godzin przewidzianych na dokszta?canie realizowane w formie turnusu.
§ 24
1. Rekrutacja m?odocianych pracowników przeprowadzana jest na podstawie skierowania wydanego przez:
1) szko?? – w przypadku m?odocianych dokszta?caj?cych si? w zasadniczych szko?ach zawodowych
2) pracodawc? – w przypadku m?odocianych nie ucz?szczaj?cych do zasadniczych szkó? zawodowych.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególno?ci:
1) imi? i nazwisko m?odocianego, oraz dat? i miejsce jego urodzenia, wraz z nr PESEL
2) nazw? szko?y lub pracodawcy kieruj?cego m?odocianego na dokszta?canie
w Centrum,
3) nazwa i kod zawodu, oraz zakres dokszta?cania zawodowego.
3. Skierowania nale?y z?o?y? do dnia rozpocz?cia turnusu.

§ 25

Dyrektor Centrum na podstawie zbiorczego wykazu uczniów (m?odocianych pracowników) przekazanego przez szko?y lub pracodawców, sporz?dza plan dokszta?cania m?odocianych na dany rok szkolny w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, zatwierdzany przez organ prowadz?cy.
§ 26
Centrum organizuje przez ca?y rok szkolny turnusy zawodowe:
1) pierwszego stopnia – czterotygodniowe dla uczniów klas pierwszych oddzia?ów wielozawodowych zasadniczej szko?y zawodowej,
2) drugiego stopnia – czterotygodniowe dla uczniów klas drugich oddzia?ów wielozawodowych zasadniczej szko?y zawodowej,
3) trzeciego stopnia – czterotygodniowe dla uczniów klas trzecich oddzia?ów wielozawodowych zasadniczej szko?y zawodowej.
§ 27
1. Po zako?czeniu turnusu m?odociany pracownik otrzymuje za?wiadczenie.
2. Za?wiadczenie, o którym mowa w ust.1, zawiera w szczególno?ci: imi? i nazwisko m?odocianego pracownika oraz dat? i miejsce jego urodzenia, nazw? i kod zawodu i zakresu odbytego dokszta?cania, w przypadku m?odocianych równie? oceny z realizowanych przedmiotów zawodowych teoretycznych; oceny te s? wpisywane do arkusza ocen prowadzonego przez szko??, do której ucz?szcza m?odociany.

§ 28
Dla m?odocianych dokszta?caj?cych si? poza miejscem sta?ego zamieszkania Centrum mo?e zorganizowa? internat na warunkach okre?lonych w odr?bnych przepisach lub wskaza? m?odocianemu internat na terenie Powiatu.
§ 29
Terminy rozpocz?cia i zako?czenia zaj?? dydaktyczno-wychowawczych, przerw ?wi?tecznych oraz ferii zimowych i letnich okre?laj? przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 30
1. W ramach PCKP Centrum kszta?ci w formach szkolnych nieodp?atnie uczniów szkó? dla których organem prowadz?cym jest Powiat Ole?nicki.
2. W ramach PCKP Centrum pobiera op?aty za prowadzenie nauki w formach szkolnych od szkó? dla których Powiat Ole?nicki nie jest organem prowadz?cym.
3. W ramach ODiDZ Centrum kszta?ci w formach szkolnych nieodp?atnie uczniów ze szkó?, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Ole?nicki.
4. W ramach ODiDZ Centrum pobiera op?aty za kszta?cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
5. Op?aty, o których mowa w ust. 4 nie mog? by? pobierane od osób, które spe?niaj? obowi?zek nauki przez ucz?szczanie na zaj?cia realizowane w formach pozaszkolnych.
6. Wysoko?? op?at, o których mowa w ust. 3, 5 i 6 ustala Dyrektor Centrum z uwzgl?dnieniem ponoszonych kosztów.


Rozdzia? V
ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW CENTRUM

§ 31
1. W Centrum zatrudnia si? nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, pracowników in?ynieryjno-technicznych, oraz pracowników administracji i obs?ugi.
2. O zatrudnianiu pracowników Centrum decyduje Dyrektor Centrum.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Centrum okre?laj? odr?bne przepisy.

§ 32
1. Nauczyciel prowadzi prac? dydaktyczno-wychowawcz?, jest odpowiedzialny za jako??
i wyniki tej pracy oraz bezpiecze?stwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Zakres zada? nauczyciela polega w szczególno?ci na:
1) odpowiedzialno?ci za ?ycie, zdrowie i bezpiecze?stwo uczniów i s?uchaczy,
2) dbaniu o prawid?owy przebieg procesu dydaktycznego ,
3) ocenianiu wyników kszta?cenia zgodnie z regulaminem oceniania obowi?zuj?cym
w Centrum,
4) dbaniu o pomoce dydaktyczne, maszyny i urz?dzenia oraz inny sprz?t b?d?cy na wyposa?eniu Centrum,
5) wspieraniu rozwoju psychofizycznego uczniów i s?uchaczy, ich zdolno?ci
i zainteresowa?,
6) bezstronno?ci i obiektywizmie w ocenianiu oraz sprawiedliwym traktowaniu wszystkich uczniów i s?uchaczy,
7) udzielaniu pomocy uczniom i s?uchaczom w eliminowaniu niepowodze? szkolnych,
8) doskonaleniu umiej?tno?ci dydaktycznych i ponoszeniu poziomu wiedzy merytorycznej,
9) prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania.

3. Zakres zada? nauczycieli w celu zapewnienia bezpiecze?stwa uczniom:
1) w ramach zaj?? dodatkowych nauczyciele pe?ni? dy?ury porz?dkowe na terenie ca?ego Centrum.
2) dy?ur jest integraln? cz??ci? procesu wychowawczo - opieku?czego i nale?y do podstawowych obowi?zków nauczyciela,
3) dy?ury obowi?zuj? wszystkich pracowników pedagogicznych Centrum. W regulaminie dy?urów szkolnych dyrektor okre?li przypadki w jakich nauczyciel mo?e by? zwolniony od obowi?zku pe?nienia dy?uru.
4) nauczyciel dy?urny ma obowi?zek przebywania na wyznaczonym rewirze i czuwanie nad bezpiecze?stwem, porz?dkiem i zachowaniem uczniów i s?uchaczy,
5) dyrektor w regulaminie dy?urów okre?li, rewiry dy?uru, zakres obowi?zków nauczyciela dy?urnego, opracuje grafik dy?urów.

§ 33
1. Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworz? zespo?y przedmiotowe.
2. Zostaj? utworzone 4 zespo?y przedmiotowe:
1) Zespó? przedmiotowy praktycznej nauki zawodu (dla zawodów: mechanik monter maszyn i urz?dze?, technik mechanik, technik technologii drewna),
2) Zespó? przedmiotowy przedmiotów technicznych (dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, ?lusarz, elektryk),
3) Zespó? przedmiotowy przedmiotów ekonomicznych (dla zawodów: fryzjer, blacharz),
4) Zespó? przedmiotowy przedmiotów zwi?zanych z bran?? spo?ywcz? (dla zawodów: cukiernik, kucharz ma?ej gastronomii, sprzedawca, piekarz).
3. Prac? zespo?u przedmiotowego kieruje przewodnicz?cy Zespo?u.
4. Cele i zadania zespo?u przedmiotowego obejmuj?:
1) organizowanie wspó?pracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie tre?ci nauczania, a tak?e uzgadnianie decyzji
w sprawie wyborów programów nauczania,
2) wspólne opracowywanie szczegó?owych kryteriów oceniania uczniów i s?uchaczy oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewn?trznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla pocz?tkuj?cych nauczycieli,
4) wspó?dzia?anie w organizowaniu pracowni, laboratoriów i dzia?ów szkoleniowo-produkcyjnych, a tak?e w uzupe?nieniu ich wyposa?enia,
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w Centrum autorskich innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 34
Nauczyciel ma prawo korzysta? w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Wicedyrektora Centrum oraz w?a?ciwej Rady Pedagogicznej, a tak?e ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji o?wiatowych i naukowych.
§ 35
Szczegó?owy zakres zada? poszczególnych pracowników ustala Dyrektor Centrum.


Rozdzia? VI
UCZNIOWIE I S?UCHACZE CENTRUM

§ 36
Uczniowie i s?uchacze Centrum podzieleni s? na grupy realizuj?ce program nauczania okre?lony odr?bnymi przepisami wg planu nauczania.

§ 37
1. Ucze? i s?uchacz ma prawo do:
1) w?a?ciwie zorganizowanego procesu kszta?cenia praktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy,
2) opieki i bezpiecznych warunków pobytu w Centrum, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz poszanowania jego godno?ci,
3) ?yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4) swobody wyra?ania my?li i przekona? nie naruszaj?cych godno?ci innych ludzi,
5) rozwijania zainteresowa?, zdolno?ci i talentów,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli post?pów w nauce,
7) pomocy w przypadku trudno?ci w nauce,
8) korzystania z poradnictwa pedagogicznego i zawodowego,
9) z?o?enia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia lub s?uchacza.

2. Skarg?, o której mowa w ust. 1 pkt. 9, ucze? lub s?uchacz sk?ada w formie pisemnej do Dyrektora Centrum. Dyrektor rozpatruje zasadno?? z?o?onej skargi posi?kuj?c si? opini? wicedyrektora i w?a?ciwej Rady Pedagogicznej, po czym udziela uczniowi lub s?uchaczowi odpowiedzi w ci?gu 14 dni od daty z?o?enia skargi. W przypadku potwierdzenia zasadno?ci z?o?onej skargi, Dyrektor Centrum podejmuje dzia?ania zgodnie ze swoimi kompetencjami informuj?c zainteresowane strony.

3. Ucze? i s?uchacz ma obowi?zek przestrzega? postanowie? zawartych w statucie i innych aktach prawnych reguluj?cych funkcjonowanie Centrum, a w szczególno?ci dotycz?cych;
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj?ciach praktycznych,
2) przestrzegania zasad kultury w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Centrum,
3) odpowiedzialno?ci za w?asne ?ycie, zdrowie, higien? oraz rozwój,
4) dba?o?ci o wspólne dobro, ?ad i porz?dek w Centrum,
5) kulturalnego i ?yczliwego zachowania si? na terenie Centrum i poza jego terenem,
6) nie u?ywania w czasie zaj?? telefonów komórkowych i innych urz?dze? multimedialnych, które nie s?u?? celom dydaktycznym.

§ 38

1. Wyró?niaj?cy si? uczniowie i s?uchacze mog? by? nagradzani.
2. Ucze? i s?uchacz jest wynagradzany za:
1) rzeteln? nauk?,
2) prac? na rzecz Centrum i ?rodowiska
3) zaj?cie wysokiego miejsca w konkursach, olimpiadach itp. o tematyce zwi?zanej z celami Centrum.
3. Formami nagradzania s?:
1) ustna pochwa?a opiekuna klasy,
2) ustna pochwa?a Dyrektora,
3) list gratulacyjny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
4) dyplom pochwalny dla ucznia,
5) nagroda rzeczowa,
6) oraz inne.
4. Z umotywowanym wnioskiem o nagradzanie ucznia lub s?uchacza mo?e wyst?pi? wicedyrektor, nauczyciel lub opiekun. Wniosek musi uzyska? akceptacj? w?a?ciwej Rady Pedagogicznej.
5. Za naruszenie przepisów regulaminów obowi?zuj?cych w Centrum lub niniejszego statutu, przewiduje si? nast?puj?ce kary:
1) upomnienie opiekuna,
2) upomnienie Dyrektora Centrum,
3) nagana Dyrektora Centrum,
4) skre?lenie z listy uczniów lub s?uchaczy Centrum.
6. Kar? okre?lon? w ust. 5 pkt. 1 udziela opiekun w ramach swoich kompetencji. Je?eli s? one bezskuteczne, opiekun wyst?puje z wnioskiem do Dyrektora Centrum o podj?cie dalszych dzia?a?.
7. Skre?lenia z listy uczniów lub s?uchaczy Centrum dokonuje Dyrektor Centrum w porozumieniu z Dyrektorem szko?y, do której ucz?szcza ucze? lub kierownikiem zak?adu pracy, który podpisa? umow? z Centrum na kszta?cenie zawodowe danego ucznia lub s?uchacza.
8. Ucze? lub s?uchacz mo?e by? skre?lony z listy decyzj? administracyjn? Dyrektora Centrum po podj?ciu w?a?ciwej uchwa?y przez w?a?ciw? Rad? Pedagogiczn? w przypadku:
1) nietrze?wo?ci lub pozostawania pod wp?ywem ?rodków odurzaj?cych,
2) handlu narkotykami,
3) udowodnionego ?wiadomego dewastowania i niszczenia mienia Centrum lub udowodnionej kradzie?y,
4) spowodowania zagro?enia ?ycia i zdrowia kolegów, nauczycieli, pozosta?ych pracowników Centrum lub innych osób przebywaj?cych na terenie Centrum,
5) za wywieranie presji fizycznej (bójki) lub psychicznej (szykanowanie, zastraszanie i poni?anie innych),
6) uw?aczanie godno?ci osobistej poprzez u?ywanie s?ów uznawanych za obel?ywe w stosunku do innych osób.
9. Centrum ma obowi?zek informowa? ucznia, rodziców, prawnych opiekunów ucznia oraz macierzyst? szko?? o przyznanej mu nagrodzie b?d? karze.
10. Tryb post?powania w sprawie skre?lenia z listy uczniów (s?uchaczy) Centrum jest nast?puj?cy:
1) podj?cie uchwa?y przez w?a?ciw? Rad? Pedagogiczn? za przewinienia wymienione w ust. 8,
2) potwierdzenie podj?cia uchwa?y w protokole posiedzenia w?a?ciwej Rady Pedagogicznej, w którym nale?y umie?ci?: tre?? uchwa?y, uzasadnienie, oraz wyniki g?osowania,
3) wydanie przez Dyrektora Centrum decyzji administracyjnej i dor?czenie jej na pi?mie dyrektorowi szko?y macierzystej danego ucznia oraz zainteresowanym (rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia).
11. Uczniowi (s?uchaczowi) przys?uguje prawo odwo?ania si? od decyzji Dyrektora Centrum do Kuratorium O?wiaty we Wroc?awiu w terminie 14 dni od daty dor?czenia decyzji,
12. Ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany), który swoim post?powaniem spowodowa?
krzywd? innych osób jest zobowi?zany do ich przeproszenia i zado?? uczynienia,
13. Ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany), którego post?powanie spowodowa?o szkod?
materialn? innych osób lub Centrum, zobowi?zany jest do jej pokrycia w ca?o?ci lub cz??ci. Decyzj? w tej sprawie podejmuje Dyrektor Centrum.


Rozdzia? VII
BIBLIOTEKA

§ 39
1. Biblioteka Centrum jest pracowni? szkoln?, s?u??c? realizacji potrzeb i zainteresowa? uczniów i s?uchaczy, zada? dydaktyczno – wychowawczych szko?y, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.
2. Z biblioteki mog? korzysta? uczniowie i s?uchacze, nauczyciele i inni pracownicy szko?y, rodzice a tak?e inne osoby na zasadach okre?lonych regulaminem biblioteki.
3. Zbiory biblioteczne Centrum udost?pnione s? na miejscu w czytelni, oraz poprzez wypo?yczenia indywidualne i mi?dzybiblioteczne.
4. Prawo do korzystania z biblioteki maj?:
1) uczniowie szkó? ponadgimnazjalnych odbywaj?cy zaj?cia praktyczne lub praktyczn? nauk? zawodu w Centrum,
2) uczniowie m?odociani ze szkó? ponadgimnazjalnych ucz?szczaj?cy do klas wielozawodowych pobieraj?cych nauk? w Centrum na turnusach z teoretycznych przedmiotów zawodowych,
3) uczniowie i studenci innych szkó?, którzy posiadaj? upowa?nienie wystawione przez sekretariat macierzystej szko?y do korzystania ze zbiorów Centrum. Upowa?nienie jest równoznaczne z zobowi?zaniem szko?y do ??dania od uczniów na koniec roku szkolnego po?wiadczenia na karcie obiegowej o braku zobowi?za? wobec biblioteki Centrum.
5. Korzystanie z biblioteki jest bezp?atne.
6. Powierzchnia biblioteki umo?liwia:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypo?yczanie ich poza bibliotek?,
7. Szczegó?owo prac? biblioteki reguluje opracowany „Regulamin Biblioteki Centrum”

§ 40

Nauczyciel bibliotekarz odpowiada :
1) za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki,
2) udost?pnia zbiory w wypo?yczalni i czytelni,
3) prowadzi dzia?alno?? informacyjn? i propaguje czytelnictwo,
4) udziela porad w doborze lektur zale?nie od potrzeb i zainteresowa?,
5) troszczy si? o w?a?ciw? organizacj?, wyposa?enie i estetyk? lokalu bibliotecznego,
6) gromadzi zbiory zgodnie z potrzebami Centrum, profilami nauczania oraz prowadzi ich selekcj?,
7) prowadzi ewidencj? zbiorów,
8) opracowuje zbiory,
9) organizuje dzia?alno?? elektroniczn? biblioteki,
10) prowadzi dokumentacj? biblioteki, statystyk? dzienn? i roczn? ( okresow? ),
11) sporz?dza plan pracy biblioteki, sk?ada roczne sprawozdania z pracy biblioteki.


Rozdzia? VIII
WSPÓ?PRACA ZE SZKO?AMI

§ 41
1. Szko?a kieruje uczniów do Centrum na podstawie zawartej umowy i imiennej listy,
z potwierdzonymi przez lekarza predyspozycjami zdrowotnymi uczniów do odbycia zaj?? praktycznych uj?tych w programie nauczania.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 okre?la mi?dzy innymi:
1) rok szkolny w jakim b?dzie realizowana,
2) warunki odbywania zaj?? praktycznych,
3) sposób przeprowadzenia zaj?? praktycznych,
4) ogólne zasady klasyfikowania, oceniania uczniów z zaj?? praktycznych,
5) procedury przep?ywu i terminy informacji, centrum – szko?a
3. Zaj?cia praktyczne i laboratoryjne odbywaj? si? na podstawie programu nauczania uzgodnionego z w?a?ciw? szko??.
4. Szko?y mog? korzysta? z pracowni Centrum, na zasadach okre?lonych w umowie zawieranej mi?dzy szko?? a Centrum, okre?laj?cej sposób finansowania kosztów tych zaj??.
5. Przed up?ywem terminu klasyfikacji semestralnej / rocznej Centrum zobowi?zane jest przesy?a? do w?a?ciwej szko?y ustalone oceny semestralne / roczne na zbiorowej karcie ocen z danego przedmiotu dla ca?ej klasy.
6. W?a?ciwa Rada Pedagogiczna, co najmniej dwa razy do roku przedk?ada dyrektorom szkó?, radom pedagogicznym szkó? i zak?adom pracy informacj? o wype?nieniu zada? opieku?czo-wychowawczych w stosunku do uczniów tych szkó? oraz m?odocianych pracowników zak?adów pracy.


Rozdzia? IX
SYSTEM OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA W PCKP


§ 42


1. Ocenianie osi?gni?? edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i post?pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo?ci i umiej?tno?ci w stosunku do wymaga? edukacyjnych wynikaj?cych z programów nauczania w zakresie zaj?? praktycznych i praktycznej nauki zawodu oraz na formu?owaniu oceny.
2. Ocenianie obejmuje:
1) formu?owanie przez nauczycieli wymaga? edukacyjnych na zaj?ciach praktycznych
i praktycznej nauki zawodu i informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
2) formu?owanie trybu oceniania zachowania w Centrum oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
3) bie??ce ocenianie i ?ródroczne klasyfikowanie wg skali i w formach przyj?tych w Centrum przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i komisyjnych ;
4) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego oraz okre?lenie trybu
i warunków ich poprawiania.
3. Przedmiotem oceny jest zakres i rozumienie wiadomo?ci teoretycznych i umiej?tno?ci praktycznych na zaj?ciach praktycznych i praktycznej nauki zawodu.
4. Oceny bie??ce, oceny klasyfikacyjne ?ródroczne ustala si? w stopniach wg nast?puj?cej skali:

Lp. Ocena s?owna Ocena cyfrowa Skrót
1. celuj?cy 6 cel
2. bardzo dobry 5 bdb
3. dobry 4 db
4. dostateczny 3 dst
5. dopuszczaj?cy 2 dop
6. niedostateczny 1 ndst

5. Ocen? zachowania ?ródroczn? ustala si? wg nast?puj?cej skali:

Lp. Ocena s?owna Skrót
1. Wzorowe wz
2. bardzo dobre bdb
3. Dobre db
4. Poprawne popr
5. Nieodpowiednie ndp
6. Naganne ng

6. Nauczyciele przekazuj? wymagania edukacyjne wynikaj?ce z realizowanego przez siebie programu nauczania, informuj? o sposobach sprawdzania osi?gni?? edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen oraz o zasadach oceniania zachowania poprzez :
1) informacj? dla uczniów na pierwszej lekcji organizacyjnej przedmiotu;
2) informacj? dla rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu we wrze?niu
w nowym roku szkolnym.
7. Ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany) mo?e nie by? klasyfikowany z zaj?? z powodu
nieobecno?ci ucznia przekraczaj?cej po?ow? czasu przeznaczonego na te zaj?cia w
szkolnym planie nauczania.

§ 43

1. Wymagania edukacyjne opracowuj? nauczyciele na bazie obowi?zuj?cych podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zaj?? edukacyjnych i dla danego etapu kszta?cenia, zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania Ucznia.
2. Ocen? ?ródroczn? i roczn? ustala nauczyciel-opiekun na podstawie ocen cz?stkowych uzyskanych przez ucznia na zaj?ciach w poszczególnych dzia?ach programowych.
3. W Centrum przyjmuje si? nast?puj?cy sposób klasyfikacji tre?ci nauczania na poszczególne poziomy wymaga?:

Poziom Kategoria Stopie? wymaga?
Wiadomo?ci Zapami?tanie wiadomo?ci Wiadomo?ci podstawowe (WP)
Zrozumienie wiadomo?ci Wiadomo?ci rozszerzone
(WR)
Umiej?tno?ci Stosowanie umiej?tno?ci w sytuacjach typowych Umiej?tno?ci podstawowe
(UP)
Stosowanie wiadomo?ci w sytuacjach problemowych Umiej?tno?ci rozszerzone
(UR)
Tre?ci wykraczaj?ce poza wymagania programowe stanowi? odr?bn? kategori? wiadomo?ci i umiej?tno?ci wykraczaj?ce Wiadomo?ci wykraczaj?ce
(WUW)

4. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymaga? edukacyjnych obowi?zuj? nast?puj?ce kryteria:

Stopie? wymaga? Zakres celów Konkretne okre?lenie (czasowniki operacyjne

WP

Znajomo?? poj??, terminów, faktów, praw, zasad, regu?, tre?ci naukowych, zasad dzia?ania. Elementarny poziom
rozumienia tych wiadomo?ci. Ucze? nie powinien ich myli? mi?dzy sob?. - nazwa?,
- zdefiniowa?,
- wymieni?,
- zidentyfikowa?,
- wyliczy?,
- wskaza?,


WR Ucze? potrafi przedstawi? wiadomo?ci w innej formie ni? je zapami?ta?, potrafi wyt?umaczy? wiadomo?ci, zinterpretowa? je, stre?ci? i uporz?dkowa?, uczyni? podstaw? prostego wnioskowania - wyja?ni?
- stre?ci?
- rozró?ni?
- zilustrowa?

UP Opanowanie przez ucznia umiej?tno?ci praktycznego pos?ugiwania si? wiadomo?ciami wg podanych mu wzorów.
Ucze? umie stosowa? wiadomo?ci w sytuacjach podobnych do ?wicze? szkolnych. - rozwi?za?,
- zastosowa?,
- porówna?,
- sklasyfikowa?,
- okre?li?,
- obliczy?,
- skonstruowa?,
- narysowa?,
- scharakteryzowa?,
- zmierzy?,
- wybra? sposób,
- zaprojektowa?,
- wykre?li?,

UR Opanowanie przez ucznia umiej?tno?ci formu?owania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk. Ucze? umie formu?owa? plan dzia?ania, tworzy? oryginalne rozwi?zania. - udowodni?, przewidzie?,
- oceni?,
- wykry?,
- zanalizowa?,
- zaproponowa?,
- zaplanowa?,

5. Ucze?, który spe?nia okre?lone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiedni? ocen?. Ustala si? nast?puj?ce kryteria wymaga? edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowi?zuj?ce przy ocenie bie??cej oraz klasyfikacyjnej ?ródrocznej i rocznej.

STOPIE? WYMAGA? STOPIE? (OCENA)
WP WR UP UR WUW
- - - - - niedostateczny (1)
+ - - - - dopuszczaj?cy (2)
+ - + - - dostateczny (3)
+ + + - - dobry (4)
+ + + + - bardzo dobry (5)
+ + + + + celuj?cy (6)

6. Przy ustalaniu oceny z zaj?? praktycznych i praktycznej nauki zawodu, nauczyciel bierze tak?e pod uwag? wysi?ek wk?adany przez ucznia w wywi?zywanie si? z obowi?zków wynikaj?cych ze specyfiki tych zaj??.

§ 44

1.Formy i metody sprawdzania osi?gni?? i post?pów uczniów :
1) odpowied? ustna;
2) dyskusja;
3) sprawdzian (obejmuje dzia? programowy i trwa co najmniej 1 godzin? lekcyjn?);
4) praca w grupach;
5) praca samodzielna;
6) praca pozalekcyjna np. udzia? w konkursach, olimpiadach, ko?ach zainteresowa? itp.;.
7) ?wiczenia praktyczne;
8) ?wiczenia laboratoryjne;
9) pokaz;
10) prezentacje indywidualne i grupowe;
11) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;
12) wytwory pracy w?asnej ucznia;
13) obserwacja ucznia;
14) rozmowa z uczniem;
15) aktywno?? na zaj?ciach.

2. Zasady sprawdzania osi?gni?? i post?pów uczniów:
1) wiadomo?ci i umiej?tno?ci sprawdza si? na pocz?tku ka?dych zaj??;
2) zaj?cia w danym bloku tematycznym ko?cz? si? sprawdzianem;
3) ka?dy dzia? programowy ko?czy si? sprawdzianem praktycznym.
3. Zasady i formy poprawiania osi?gni?? (korygowania niepowodze?) uczniów:
1) po sprawdzianie dokonuje si? analizy b??dów i omówienia ich przyczyn;
2) nauczyciel ustala termin zaliczenia sprawdzianu ucznia nieobecnego;
3) ucze? mo?e poprawi? niekorzystny wynik sprawdzianu w ci?gu 7 dni;
4) ustalona przez nauczyciela – opiekuna niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna mo?e by? zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub komisyjnego wg zasad okre?lonych w Statucie szko?y kieruj?cej;
5) uczniowie maj?cy k?opoty z opanowaniem pewnych umiej?tno?ci mog? korzysta?
z indywidualnych konsultacji.

4. Sposoby dokumentowania osi?gni?? i post?pów uczniów:
1) Centrum prowadzi dla ka?dego oddzia?u dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje si? osi?gni?cia i post?py uczniów w danym roku szkolnym;
2) nauczyciel-opiekun gromadzi w dzienniku lekcyjnym informacje o zachowaniu uczniów;
3) dopuszcza si? stosowanie w ocenach cz?stkowych znaków „+” i „-„;
4) wszystkie nagrody i wyró?nienia, kary, nagany nauczyciel-opiekun odnotowuje
w dzienniku lekcyjnym.

§ 45

1. Ucze? informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
2. Cz??? pisemna sprawdzianu jest przechowywana przez nauczyciela do ko?ca roku szkolnego, ucze? i jego rodzice (prawni opiekunowie) mog? otrzyma? j? do wgl?du na zasadach okre?lonych przez nauczyciela.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani s? o post?pach i osi?gni?ciach uczniów na spotkaniach, minimum 4 razy w roku szkolnym – w ramach „otwartych dni”, zebra? klasowych i innych formach.
4. Na 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem w?a?ciwej Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele s? zobowi?zani do ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i odnotowania tego w dzienniku. Nauczyciel-opiekun klasy w tym samym terminie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów), którzy potwierdz? pisemnie uzyskanie informacji.
5. Na tydzie? przed ?ródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem w?a?ciwej Rady Pedagogicznej nauczyciele – opiekunowie s? zobowi?zani do wystawienia ocen klasyfikacyjnych. Z ocenami tymi nale?y zapozna? uczniów.
6. Na pro?b? ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.
7. Dopuszcza si? indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ci?gu dnia pracy nauczyciela pod warunkiem, ?e nie zak?óca to pracy nauczyciela i nie stwarza niebezpiecze?stwa dla uczniów.
8. Po zako?czeniu klasyfikacji ?ródrocznej informacje o ocenach podawane s? do publicznej wiadomo?ci uczniów na zaj?ciach nauczyciela-opiekuna i na zebraniu rodziców.
9. Rodzice uczniów szczególnie wyró?niaj?cy si? w nauce i zachowaniu otrzymuj? list pochwalny lub list gratulacyjny po zako?czeniu klasyfikacji rocznej.

§ 46

Ucze? powinien:
1) by? zawsze przygotowany do zaj?? praktycznych – mie? zeszyt przedmiotowy, kompletne ubranie robocze;
2) rozpoczyna? zaj?cia punktualnie;
3) uczestniczy? we wszystkich zaj?ciach, za wyj?tkiem sytuacji losowych lub choroby;
4) uczestniczy? aktywnie we wszystkich zaj?ciach, tzn. wykonywa? zlecone ?wiczenia lub prace, zg?asza? nauczycielom wykonanie pracy, proponowa? ewentualne usprawnienia w przebiegu ?wicze?, pomaga? w miar? mo?liwo?ci kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiej?tno?ci.


§ 47

Ucze? ma prawo do:
1) otrzymywania informacji o ka?dej formie sprawdzania wiedzy i umiej?tno?ci z zakresu tre?ci programowych w danym bloku tematycznym (dziale -pracowni) z wyprzedzeniem tygodniowym;
2) znajomo?ci wymaga? nauczyciela co do wiedzy i umiej?tno?ci przed sprawdzianem;
3) zwrócenia si? z pro?b? do nauczyciela o dodatkow? pomoc w opanowaniu okre?lonego tematu czy umiej?tno?ci;


§ 48

1. W ci?gu roku szkolnego przeprowadza si? klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
1) ?ródroczne – w terminie ustalonym przez szko?? kieruj?ca;
2) roczne – w ostatnim tygodniu przed zako?czeniem zaj?? edukacyjnych lub wcze?niejszym terminie wynikaj?cym z terminowego dostarczenia wyników klasyfikacji uczniów do szko?y kieruj?cej ucznia przed rad? klasyfikacyjn? w macierzystej szkole.
2. Oceny klasyfikacyjne ustalaj? nauczyciele – opiekunowie w porozumieniu
z nauczycielami prowadz?cymi poszczególne zaj?cia edukacyjne, a ocen? zachowania nauczyciel-opiekun klasy. Nauczyciele i opiekunowie przedstawiaj? oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu w?a?ciwej Rady Pedagogicznej, która zatwierdza ??czne wyniki klasyfikacji uczniów.
3. Ocena z zachowania w Centrum powinna mie? wp?yw na ocen? ustalan? przez nauczyciela wychowawc? w szkole kieruj?cej.
4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna mo?e by? zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub komisyjnego na zasadach okre?lonych w statucie szko?y kieruj?cej.
5. Dla uczniów nie klasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecno?ci na zaj?ciach praktycznych lub praktycznej nauki zawodu Centrum organizuje zaj?cia umo?liwiaj?ce uzupe?nienie programu nauczania i ustalenie ?ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w terminach wyznaczonych przez nauczyciela-opiekuna w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).
6. Wymienione w ust.5 zaj?cia organizuje si? w Centrum tak?e wypadku nieobecno?ci nieusprawiedliwionych ucznia na zaj?ciach, o ile rada pedagogiczna szko?y kieruj?cej wyrazi na to zgod?.


§ 49

1. Na wniosek dyrektora szko?y kieruj?cej egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si? tak?e wypadku uczniów :
1) realizuj?cych indywidualny tok lub program nauki;
2) zmieniaj?cych typ szko?y lub profil klasy w przypadku ró?nic programowych na zaj?ciach praktycznych lub praktycznej nauki zawodu.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si? równie? na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczniów spe?niaj?cych obowi?zek szkolny lub obowi?zek nauki poza szko?? .
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si? na zasadach okre?lonych w statucie szko?y kieruj?cej zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi Centrum.

§ 50

1. Na wniosek dyrektora szko?y kieruj?cej w Centrum przeprowadza si? egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza si? w sytuacjach i na zasadach okre?lonych
w statucie szko?y kieruj?cej.
3. Egzamin poprawkowy w Centrum ma form? sprawdzianu praktycznego.

§ 51

1. Ocena zachowania wyra?a opini? Centrum o:
1) funkcjonowaniu ucznia w ?rodowisku uczniowskim;
2) respektowaniu przez ucznia zasad wspó??ycia spo?ecznego oraz ogólnie przyj?tych norm.
Ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany) odbywaj?cy zaj?cia w Centrum otrzymuje dwie oceny z zachowania:
pierwsza – ocena: wype?nianie przez ucznia obowi?zku szkolnego,
druga – ocena:
a) kultura osobista,
b) postawa wobec kolegów i innych osób,
c) zaanga?owanie w ?ycie grupy i Centrum,
d) przestrzeganie ogólnie przyj?tych norm etycznych.
2. Oceny zachowania ucznia ustala nauczyciel-opiekun nie pó?niej ni? na tydzie? przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej Centrum.
3. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia nauczyciel-opiekun zasi?ga opinii zespo?u klasowego oraz bierze pod uwag? samoocen? ucznia. Zasi?ga równie? opinii innych nauczycieli wyra?onej w formie uwag negatywnych lub pozytywnych, wpisanych do dziennika lekcyjnego.
4. Ocen? zachowania ?ródroczn? ustala si? wed?ug nast?puj?cej skali :
1) wzorowe (wz);
2) bardzo dobre(bdb);
3) dobre (db);
4) poprawne (popr);
5) nieodpowiednie (ndp);
6) naganne (ng);

5. Kryteria, którymi nale?y kierowa? si? przy ustalaniu proponowanych ocen ?ródrocznych i rocznych zachowania s? nast?puj?ce:
1) ocen? wzorow? otrzymuje ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany), który przyk?adnie i bez zastrze?e? spe?nia wszystkie wymagania zawarte w tre?ci oceny i mo?e by? wzorem do na?ladowania dla innych uczniów, oraz nie opu?ci? w semestrze bez usprawiedliwienia ani 1 godziny zaj??,
2) ocen? bardzo dobr? otrzymuje ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany), który bez zastrze?e? spe?nia wszystkie wymagania zawarte w tre?ci oceny, opu?ci? do 5 godzin
zaj?? w semestrze (na turnusie) bez usprawiedliwienia,
3) ocen? dobr? otrzymuje ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany), który nie zawsze wywi?zuje si? ze wszystkich wymaga? zawartych w tre?ci oceny, opu?ci? od 6 do 10 godzin w semestrze (na turnusie) bez usprawiedliwienia,
4) ocen? poprawn? otrzymuje ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany), który uchybia niektórym istotnym wymaganiom zawartym w tre?ci oceny, ale zastosowane formy i metody wychowawcze przynosz? pozytywne rezultaty, opu?ci? od 11 do 15 godzin zaj?? w semestrze (na turnusie) bez usprawiedliwienia,
5) ocen? nieodpowiedni? otrzymuje ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany), który nie spe?nia w wi?kszo?ci wymaga? zawartych w tre?ci oceny, a zastosowane ?rodki wychowawcze nie przynosz? oczekiwanych rezultatów, opu?ci? od 15 do 25 godzin zaj?? w semestrze ( na turnusie ) bez usprawiedliwienia,
6) ocen? nagann? otrzymuje ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany), który ra??co narusza stosunek do obowi?zków szkolnych i zasad szkolnych zawartych w statucie Centrum, ma nisk? kultur? osobist?, opu?ci? ponad 25 godzin zaj?? w semestrze (na turnusie) bez usprawiedliwienia.
6. Podstaw? do usprawiedliwienia nieobecno?ci na zaj?ciach w Centrum jest przed?o?one odpowiednie usprawiedliwienie:
1) za?wiadczenie lekarskie,
2) pisemna pro?ba rodziców lub opiekunów a w wypadku kszta?cenia doros?ych – s?uchacza,
3) w uzasadnionych przypadkach o usprawiedliwieniu nieobecno?ci ucznia na turnusie w ODiDZ bez za?wiadczenia lekarskiego decyduje opiekun klasy.

7. O usprawiedliwieniu nieobecno?ci ucznia na zaj?ciach praktycznych w Centrum decyduje nauczyciel-opiekun klasy (grupy), powiadamiaj?c o tym nauczyciela wychowawc? szko?y kieruj?cej.

8. Usprawiedliwienie nieobecno?ci w przypadku d?u?szej nieobecno?ci ucznia na zaj?ciach w Centrum (np. spowodowanej chorob?) musi nast?pi? w ci?gu tygodnia od pierwszego dnia nieobecno?ci niezale?nie od zawiadomienia szko?y macierzystej. Usprawiedliwienie ucznia (s?uchacza, pracownika m?odocianego) powinno nast?pi? w 1 dniu po nieobecno?ci na zaj?ciach.

9. Zwolnienia z zaj?? praktycznych mo?e udzieli? dyrektor szko?y macierzystej lub wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem Centrum.
10. Je?li ucze? w sposób ra??cy naruszy normy zachowania (np. opu?ci 16 godzin zaj?? praktycznych bez usprawiedliwienia) wówczas na wniosek nauczyciela-opiekuna grupy zwo?uje si? zespó? wychowawczy w sk?adzie:
1) kierownik pracowni;
2) nauczyciel zawodu w Centrum;
3) nauczyciel-opiekun;
4) pedagog (na mocy porozumienia z Przychodni? Pedagogiczno-Psychologiczn?).
11. Nauczyciel-opiekun klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o posiedzeniu Zespo?u, podczas którego zostaje przeprowadzona z uczniem rozmowa wychowawcza, zako?czona spisaniem notatki s?u?bowej podpisanej przez cz?onków zespo?u wychowawczego i jednego z rodziców (prawnych opiekunów).
12. Wyró?niaj?cy si? uczniowie i s?uchacze mog? by? nagradzani zgodnie z § 38 niniejszego statutu.

13. Za naganne zachowanie mog? by? stosowane wobec uczniów i s?uchaczy kary zgodnie z § 38 niniejszego statutu.

Rozdzia? X
SYSTEM OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA W ODiDZ M?ODOCIANYCH

§ 52
1. Turnus I , II i III stopnia trwa 4 tygodnie.
2. Klasyfikacja uczniów odbywa si? na dzie? przed zako?czeniem turnusu na posiedzeniu w?a?ciwej Rady Pedagogicznej, w sk?ad której wchodz? nauczyciele zatrudnieni na w?a?ciwym turnusie ODiDZ.
3. Klasyfikacja polega na podsumowaniu osi?gni?? edukacyjnych ucznia z zaj?? okre?lonych w planie nauczania Centrum i ustaleniu ocen wg skali cyfrowej :
1) celuj?cy - 6
2) bardzo dobry - 5
3) dobry - 4
4) dostateczny - 3
5) dopuszczaj?cy - 2
6) niedostateczny - 1

4. W trzecim tygodniu turnusu wychowawcy zobowi?zani s? poinformowa? ucznia, rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu ucznia (zapis w dzienniku).

5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna klasyfikacyjna ocena mo?e by? zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub komisyjnego przeprowadzonego na zasadach okre?lonych w statucie szko?y kieruj?cej.

6. Oceny klasyfikacyjne ustalaj? nauczyciele prowadz?cy zaj?cia edukacyjne.

7. Nauczyciele w pierwszym dniu zaj?? turnusu informuj? uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikaj?cych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
o sposobach sprawdzania osi?gni?? edukacyjnych uczniów.

8. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanym sprawdzianie ich wiedzy i umiej?tno?ci.

9. Nauczyciel zobowi?zany jest poda? uczniom informacj? o zakresie materia?u, jaki obejmowa? b?dzie sprawdzian lub poprzedzi? go lekcj? utrwalaj?c?.

10. Je?eli ucze? z powodu choroby lub innych przyczyn losowych nie mo?e pisa? sprawdzianu w przewidzianym czasie uzgadnia nowy termin z nauczycielem.

11. Ucze? ma prawo w ci?gu turnusu jeden raz by? nieprzygotowany do zaj?? danego przedmiotu (dotyczy to równie? pracy domowej) i zg?osi? ten fakt nauczycielowi przed lekcj?. Zg?oszenie nie przygotowania nie mo?e zwolni? z wcze?niej zapowiedzianej pracy klasowej oraz aktywnego udzia?u w lekcji.

§ 53

1. Przy ustalaniu ocen uczniów obowi?zuj? nast?puj?ce kryteria:
1) ocen? celuj?c? otrzymuje ucze? , który posiad? i opanowa? umiej?tno?ci wykraczaj?ce poza program nauczania, oraz biegle pos?uguje si? zdobytymi wiadomo?ciami i umiej?tno?ciami w rozwi?zywaniu problemów wynikaj?cych z nowych rozwi?za? technicznych;
2) ocen? bardzo dobr? otrzymuje ucze? , który:
a) opanowa? pe?en zakres wiedzy i umiej?tno?ci okre?lony programem nauczania przedmiotu na danym kursie ,
b) sprawnie i samodzielnie pos?uguje si? zdobytymi wiadomo?ciami, rozwi?zuje problemy teoretyczne i praktyczne obj?te programem nauczania,
c) bez pomocy nauczyciela potrafi zastosowa? zdobyt? wiedz? teoretyczn? do rozwi?zywania zada? i problemów w praktyce.
3) ocen? dobr? otrzymuje ucze? , który :
a) opanowa? wiadomo?ci i umiej?tno?ci w zakresie pozwalaj?cym zrozumie? wi?kszo?? tre?ci poszczególnych elementów wiedzy z danego przedmiotu nauczania ,
b) wykazuje si? samodzielnym my?leniem w rozwi?zywaniu typowych zada? teoretycznych lub praktycznych i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomo?ci.
4) ocen? dostateczn? otrzymuje ucze? , który:
a) opanowa? podstawowe tre?ci programowe w zakresie umo?liwiaj?cym post?py
w dalszym uczeniu si? tego przedmiotu,
b) rozwi?zuje typowe zadania o ?rednim stopniu trudno?ci, czasem przy pomocy nauczyciela.
5) ocen? dopuszczaj?c? otrzymuje ucze?, który:
a) w ograniczonym stopniu opanowa? podstawowe wiadomo?ci i umiej?tno?ci a braki nie przekraczaj? mo?liwo?ci uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ci?gu dalszej nauki,
b) rozwi?zuje – cz?sto przy pomocy nauczyciela – zadania typowe o niewielkim stopniu trudno?ci.
6) ocen? niedostateczn? otrzymuje ucze?, który:
a) nie opanowa? niezb?dnego minimum podstawowych wiadomo?ci i umiej?tno?ci okre?lonych programem nauczania przedmiotu na danym kursie, a braki w wiadomo?ciach uniemo?liwiaj? dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu ,
b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwi?za? zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudno?ci.
7) ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany) mo?e by? nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów z powodu nieobecno?ci ucznia na zaj?ciach edukacyjnych,
przekraczaj?cej po?ow? czasu przeznaczonego na te zaj?cia w szkolnym planie nauczania.

2. Oceny zachowania dokonuje si? zgodnie z zapisami § 51 niniejszego statutu.


§ 54
1. Ucze? (s?uchacz, pracownik m?odociany) nie klasyfikowany mo?e zdawa? egzamin klasyfikacyjny.
2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego lub jego rodziców (prawnych opiekunów) egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany przez szko?? macierzyst? na zasadach okre?lonych w statucie szko?y.
3. Egzamin klasyfikacyjny z ka?dego przedmiotu obj?tego turnusem dla ucznia-uczestnika turnusu w ODDiZ przeprowadza si? , gdy opu?ci on co najmniej po?ow? godzin zaj?? danego przedmiotu usprawiedliwiaj?c nieobecno?ci. Ucze? mo?e by? dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego w wypadku nieusprawiedliwionej nieobecno?ci na ponad po?ow? godzin zaj?? z danego przedmiotu za zgod? rady pedagogicznej szko?y kieruj?cej.
4. Klasyfikacja uczniów (m?odocianych pracowników) odbywa si? na dzie? przed zako?czeniem turnusu na posiedzeniu w?a?ciwej Rady Pedagogicznej w sk?ad której wchodz? nauczyciele zatrudnieni na w?a?ciwym turnusie ODDiZ.
5. Ucze? mo?e by? dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego w wypadku nieusprawiedliwionej nieobecno?ci na ponad po?owie godzin zaj?? z danego przedmiotu za zgod? rady pedagogicznej szko?y kieruj?cej.
6. Ucze? zaliczy? turnus, gdy z wszystkich przedmiotów zawodowych obj?tych planem nauczania uzyska? ocen? klasyfikacyjn? co najmniej dopuszczaj?c?.

Rozdzia? XI
PROCEDURA EWALUACJI SYSTEMU OCENIANIA W CENTRUM


§ 55

1. Pod koniec ka?dego roku szkolnego mo?e by? dokonywana ewaluacja systemu oceniania na podstawie pomiaru dokonanego poprzez ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).
2. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje si? na posiedzeniu w?a?ciwych Rad Pedagogicznych po zako?czeniu roku szkolnego.

Rozdzia? XII
POSTANOWIENIA KO?COWE

§ 56
1. Centrum u?ywa piecz?ci urz?dowych zgodnie z odr?bnymi przepisami.
2. Centrum mo?e posiada? imi?, w?asny sztandar, god?o oraz ceremonia?.
3. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentacj? przebiegu nauczania zgodnie z odr?bnymi przepisami.

§ 57
Zmiany w statucie Centrum uchwalaj? Rady Pedagogiczne w trybie okre?lonym w § 16 ust. 3 niniejszego statutu.Opublikował: Marek Adamaszek
Publikacja dnia: 02.08.2016
Podpisał: Wies?aw Smerd
Dokument z dnia: 02.08.2016
Dokument oglądany razy: 46 730