bip.gov.pl
A A A K

Witamy na stronie ...

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Ole?nicy jest w?a?ciw? instytucj?, która umo?liwi Ci dalsz?nauk? jak równie? jest jedn? z najwi?kszych firm szkol?cych w powiecie ole?nickim. Specjalizujemy si? w kursach edukacyjnych, a tak?e w zwi?zku z reform? programow? kszta?cenia zawodowego od 1 wrze?nia 2012r. kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach kompetencji ogólnych, turnusach dokszta?cania teoretycznego m?odocianych pracowników.

Oferujemy m?odzie?y szkolnej, doros?ym, nauczycielom, podmiotom gospodarczym jednostek uspo?ecznionych, tak i sektora prywatnego kszta?cenie, doskonalenie, dokszta?canie w ró?nych formach i kierunkach zawodowych zgodnie z wymogami oraz potrzebami rynku pracy.

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego wyró?nia si? wysok? jako?ci? us?ug edukacyjnych w zakresie kszta?cenia zawodowego, poprzez rzetelny dobór kadry wyk?adowców, nauczycieli i instruktorów o wysokich kwalifikacjach wywodz?cych si? ze ?rodowisk naukowych i akademickich, jak równie? nauczycieli szkó? wspó?pracuj?cych z Centrum z wieloletnim sta?em praktycznym.

Organizujemy praktyki zawodowe, kursy dla uczniów i pracowników m?odocianych w formach stacjonarnych, a tak?e kursy, konferencje i seminaria dla doros?ych w cyklu stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym. Przyjmujemy zg?oszenia indywidualne i zbiorowe od przedsi?biorstw i instytucji. Pragniemy, aby nasza oferta spe?ni?a Pa?stwa oczekiwania.

Nasz? misj? jest po??czy? nauk? z prawdziw? pasj? i zara?a? ni? naszych s?uchaczy. Gwarantujemy wysokiej jako?ci kursy, dynamizm i aktywno?? w dzia?aniu. Posiadamy szerok? ofert? programów szkoleniowych. Zapewniamy wspó?prac? z wykwalifikowan? kadr?, atrakcyjne formy nauczania, a tak?e nowoczesne i w pe?ni dostosowane sale wyk?adowe. Nauka na ka?dym etapie mo?e sta? si? przyjemno?ci?.Opublikował: Marek Adamaszek
Publikacja dnia: 02.08.2016
Podpisał: Marek Adamaszek
Dokument z dnia: 07.01.2014
Dokument oglądany razy: 87 761